Saturday, September 29, 2007

Science in Motion: A hands-on learning Exhibit

In the month of September, the “Science in Motion” activity is the most fabulous of all, unfortunately the hands-on. It is held in the Pasig City Science High School (PCSHS) AVR, September 3, 2007. There are lots of interesting and amazing things about science, like the Body conductor which shows the flow of electricity in our body. Next is anti-gravity mirror that shows illusions that we can’t do like floating. The next interesting was optical illusion, shows some strange pictures that challenge our minds to see those things. After that was the adjustable object, this shows a thing can be multiplied by looking in the two mirrors; in fact this is a kind of illusion by the use of mirror. Next is light mix, it shows the blending of colors by the use light. These colors are cyan, red and green. We can blend these lights, for example cyan + red = purple. The fantastic exhibit is the shadow catcher; it catches or freezes the shadow on the wall. The money detector that is usually seen in the banks and some stores that is use to determine if the money is fake or not. The zoetrope is more likely a kind of illusion. When you roll the plate and look at the mirror, there’s something moving, a man riding a horse. The door to infinity is another kind of optical illusion that shows an infinite doorway. It amaze me such because it looks like an artwork, a beautiful artwork. The next one is magnetic chaotic pendulum, it shows the movement of tectonic plates, but you can’t predict where it will go or move. This looks like a toy because the person made of plastic can rotate. Next one is the cutest and funniest exhibit because you can make a big bubbles and play. It is called the rainbow bubbles. The tangrams are puzzle of various shapes. You can make any other shapes out of the pieces of big puzzle. Why I say big, it’s because it has a large size. The most interesting part is the plasma sphere; it shows the movement of atoms or static electricity. It is also wonderful and amazing because it can light a florescent lamp by putting the lamp near the plasma sphere. The next one is also interesting and everyone enjoyed. It is called the electric maze and also the rope maze. Lastly is the body resistance, it is used to measure the resistance of our body. This one of the activities or event happened in the science month.
Pagsusulit sa HEKASI

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Anong anyong tubig ang matatagpuan sa kanluran ng Pilipinas?

a. Dagat Celebes c. Bashi Channel
b. Karagatang Pasipiko d. Dagat timog Tsina

2. Anong pulo ang matatagpuan sa pinakadulong hilaga ng bansa?

a. Aparri c. Y’ami ng Batanes
b. Palawan d. Saluag sa Sulu

3. Anong uri ng pamahalaan ang unang itinatag ng mga kastila sa Pilipinas?

a. Republika c. Federal
b. Monarkiya d. Sentralisado

4. Alin sa mga sumusunod ang hindi tungkulin ng Gobernador-Heneral?

a. Ipatupad ang cumplse o pagsususpindi ng batas.
b. Maghirang at mag-alis ng mga opisyal.
c. Maggawad ng amnestiya at kapatawaran sa mga may sala.
d. Maghirang ng mga opisyal ng simbahan gaya ng Obispo at arsobispo.

5. Ano ang kataas-taasang hukom noong panahon ng kastila?

a. visitador c. ayuntamiento
b. audiencia real d. residencia

6. Sino ang gobernador-heneral na naglabas ng dikretong nag-utos sa mga Pilipino na gumamit ng apelyidong kasstila?

a. Miguel Lopez de Legaspi c. Narciso Legaspi
b. Diego de los Rios d. Narciso Claveria

7. Ano ang pamagat ng nobela ni Rizal na hindi natapos?

a. Magkaisa c. Magkamisa
b. Makaisa d. Makamisa

8. Ano ang pahayagan ng katipunan na itinatag ni Emilio Aguinaldo?

a. La Solaridad c. Kalayaan
b. Dekalogo d. Kartilya

9. Alin sa mga ito ang lalawigang hindi kabilang sa unang walo na nag-alsa laban sa Espanya?

a. Cavite c. Pampanga
b. Nueva Viscaya d. Batangas

10. Saan nabaril ng sundalong Amerikano ang sundalong Pilpino na naging sanhi ng Digmaang Pilipino-Amerikano?

a. tulay ng Pinaglabanan c. tulay ng Greenhills
b. tulay ng Pinagtalunan d. tulay ng Pinagsamahan
HEKASI

11. Sino sa mga Pilipinong heneral ang napatay sa Pasong Tirad?

a. Gregorio del Pilar c. Licerio Geronimo
b. Emilio Aguinaldo d. Juan Cailles

12. Anong batas sa Amerika ang nagtatadhana ng pagtatayo ng Asemblea ng Pilipinas na bubuuin ng mga kinatawang halal ng mga Pilipino?

a. Susog Spooner c. Batas Jones
b. Batas ng Pilipinas 1902 d. Batas Taft

13. Anong relihiyon ang ipinakilala ng mga Amerikano sa Kanilang pananakop dito sa Pilipinas?

a. Protestante c. Kristiyanismo
b. Muslim d. Budismo

14. Anong batas ang nagtatadhana ng sampung taon na paghahanda para sa pagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas?

a. Batas Hare-Hawes-Cutting c. Batas Taft
b. Batas Tydings-Mc Duffie d. Torrens Act

15. Nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Asya nang pataksil na bombahin ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii noong __________________.

a. Disyembre 7, 1941 c. Disyembre 7, 1942
b. Disyembre 7, 1940 d. Disyembre 7, 1943

16. Ano ang tawag sa mga espiya noong panahon ng Hapon?

a. Makahiya c. Makasumbong
b. Makapili d. Makaturo

17. Ang Death March o Marsa ng Kamatayan ay nagsisimula sa Mariveles, Bataan hanggang sa __________________.

a. Capaz, Tarlac c. Corregidor
b. Urdaneta, Pangasinan d. Intramuros

18. Anong Pangyayari ang ipinagdiriwang ng mga Pilipino noong Hulyo 4, 1946?

a. pagkagapi ng mga Hapones sa Lakas Allied
b. Pagkahalal kay Manuel Quezon
c. pagsilang ng Ikatlong Republika
d. pagbagsak ng pamahalaang Hapones sa Pilipinas

19. Kailan nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Proklamasyon Blg.1081 o Batas Militar?

a. Setyembre 21, 1972 c. Setyembre 22, 1972
b. Setyembre 21, 1971 d. Setyembre 22, 1971

20. Kailan naganap ang Rebolusyon ng Bayan laban sa pamumuno ni Ferdinand Marcos?

a. Pebrero 22-24, 1986 c. Pebrero 22-25, 1986
b. Pebrero 21-24, 1986 d. Pebrero 21-25, 1986